Πολιτική Ποιότητας

 1. Παροχή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους πελάτες της PROJECTORLAMP  που συμμορφώνονται επακριβώς στις συμφωνημένες προδιαγραφές.
 2. Δυνατότητα κατανόησης των αναγκών και προσδοκιών των πελατών, από τη Διοίκηση την Εμπορική Διεύθυνση, την Τεχνική Διεύθυνση, την Διεύθυνση Logistics την Διεύθυνση Πωλήσεων και την Διεύθυνση Marketing.
 3. Ταχεία, στο μέτρο του δυνατού, απόκριση στα αιτήματα και ερωτήματα των πελατών.
 4. Τήρηση των συμφωνηθέντων με τους πελάτες χρόνων παράδοσης των Προϊόντων.
 5. Συνεχής παρακολούθηση των εξελίξεων και αναγκών της αγοράς.
 6. Χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μεθόδων για τη διάθεση των υπηρεσιών, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητάς τους.
 7. Αύξηση της κερδοφορίας και διατήρηση της ανταγωνιστικής θέσης της PROJECTORLAMP
 8. Διεύρυνση των ήδη υφισταμένων δραστηριοτήτων προβολής και διαφήμισης.
 9. Παροχή όλων των απαραιτήτων μέσων και γνώσεων και ανάπτυξη πνεύματος ποιότητας και τελειότητας, σε όλο το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας.
 10. Προσαρμογή των προμηθευτών και συνεργατών στις απαιτήσεις ποιότητας της εταιρίας.
 11. Συνεχής μείωση μέχρι μηδενισμού των μη συμμορφώσεων, συμπεριλαμβανομένων και των παραπόνων πελατών.
 12. Συστηματική ανάλυση όλων των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένων και των παραπόνων πελατών και διερεύνηση των αιτιών. Ανάληψη διορθωτικών ενεργειών.
 13. Διαρκής βελτίωση του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας της εταιρίας και της αποδοτικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.